24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

Toename in het aantal 65-plussers die om het leven komen bij woningbranden
20-05-2015  Bij onopzettelijke woningbranden tussen 2008 en 2013 werd de brand voor 14 mensen in de leeftijd van 65 jaar en ouder fataal. De verwachting is dat het aantal de komende jaren fors toeneemt: tot 22,7 in 2013. Een toename met maar liefst 62,1%. De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben hier  onderzoek naar gedaan om zo de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid duidelijk te krijgen. Achterliggende gedachte, mensen worden steeds ouder en blijven ook vaker en langer zelfstandig wonen.
 
De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting constateren al een langere tijd dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Het komt steeds meer voor dat er bij brand in de woonomgeving ouderen zijn betrokken. Hierbij raken zij vaker (dodelijk) gewond. Het onderzoek van de Brandweeracademie (2007) geeft weer dat er in de groep mensen boven de 65 jaar ruim 2,5 keer meer zoveel doden vallen dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Bij ouderen zijn daarnaast de opgelopen brandwonden veel moeilijker te behandelen vanwege een verouderde huid. “Als deze constatering afgezet wordt tegen een vergrijzende bevolking, is de conclusie eenvoudig te trekken dat als er niets wordt gedaan het aantal brandslachtoffers onder ouderen snel zal toenemen”, aldus de onderzoekers.
 
'Niets' doen is volgens de onderzoekers geen optie. “De eerste vraag die dan ook gesteld moet worden is wat de omvang van het probleem is. De vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen en de aanwezigheid van meer vitalere ouderen zijn ontwikkelingen die mede, in zowel positieve als negatieve zin, de omvang van de problematiek bepalen. Daarnaast zal er inzicht moeten komen in de redenen waarom ouderen vaker slachtoffer zijn van brand. Is het bijvoorbeeld omdat ze vaker brand veroorzaken, verkeerd reageren bij brand en/of speelt de verminderde zelfredzaamheid bij het vluchten bij brand een rol? Deze twee vragen moeten eerst beantwoord worden, alvorens de derde vraag gesteld en beantwoord kan worden: welke interventies zijn er nodig om een toename van het aantal brandslachtoffers onder ouderen te remmen en ouderen dezelfde mate van brandveiligheid te bieden als mensen onder de 65 jaar?”
 
Om deze vragen te beantwoorden zijn de Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwondenstichting gezamenlijk een onderzoek gestart naar de omvang van de problematiek, de oorzaken en de oplossingsrichtingen. In het recent verschenen eerste deelonderzoek wordt ingegaan op de beantwoording van de vraag wat de omvang van de problematiek eigenlijk is. De deelrapporten over de oorzaken en oplossingsrichtingen verschijnen in de loop van dit jaar.
 
In 2014 telde ons land 16,8 miljoen inwoners, onder wie 2,9 miljoen 65-plussers, 17,3% van de totale bevolking. Tot 2030 zal de bevolking naar verwachting met 4% toenemen tot 17,6 miljoen Nederlanders, maar in dezelfde periode zal het aantal 65-plussers explosief toenemen naar 4,2 miljoen mensen – 23,9% van alle Nederlanders - , een stijging met maar liefst 44%.  Vooral onder de groep 80- tot 85-jarigen zal het aantal dodelijke slachtoffers toenemen.
 
Tussen 2008 en 2013 vonden in ons land jaarlijks gemiddeld 32,5 personen de dood bij een (onopzettelijke) woningbrand, onder wie 14 65-plussers. De helft hiervan behoort tot de groepen 70- tot 75-jarigen en 80- tot 85-jarigen. Het overgrote deel van de slachtoffers (12) woont zelfstandig; twee slachtoffers per jaar woonden in een verpleeg- en verzorgingstehuis.  Gemiddeld komen twee Nederlanders per  miljoen inwoners bij een woningbrand om het leven. Bij 65-plussers is dat 2,7 keer zoveel: 5,4 per miljoen inwoners. In 2030 zullen naar verwachting 22,7 65-plussers bij een brand omkomen, een toename met bijna 62. In alle leeftijdscategorieën zal het aantal dodelijke slachtoffers fors toenemen, variërend van 41,8% bij 65- tot 70-jarigen tot maar liefst 132,1% bij 95-plussers. Opmerkelijke uitkomst is dat niet alleen onder de zelfstandig wonenden het aantal doden door woningbranden explosief zal toenemen  - van 12 naar 19,8 per jaar – maar voordal dat het aantal doden bij branden in verpleeg- en verzorgingstehuizen per miljoen inwoners  ruim drie keer zo hoog zal zijn: 17,8 tegen 5,8 per 1 miljoen inwoners.
 
Bron: Schade Magazine
- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht